Text Size
שני, 17 יולי 2017 12:48

פרוטוקול ישיבת הנהלת הרשות מס׳ 02/17 (85) מתאריך 29/06/17

פורסם באתר פרוטקול ישיבה מס׳ 85 של מילאת רשות ניקוז ירקון מיום 29/06/2017

הנושאים שהיו על סדר היום:

 

  1. אישור פרוטוקול הנהלה מיום 04/05/2017.
  2. דו״ח יו״ר ומנכ״ל הרשות.
  3. הדוחות הכספיים לשנת 2016.
  4. אישור הסכם תחזוקה 2017.
  5. אישור פרוטוקול ועדת מכרזים
נערך לאחרונה ב- רביעי, 21 נובמבר 2018 10:22