Text Size
חמישי, 31 מאי 2018 14:50

פרוטוקול ישיבת הנהלת רשות ניקוז ירקון מס׳ 01/18 מתאריך 18/01/18

פורסם באתר פרוטקול ישיבה מס׳ 02/18 של מילאת רשות ניקוז ירקון מיום 16/04/2018

הנושאים שהיו על סדר היום:

  • אישור פרוטוקול ישיבת הנהלת הרשות.
  • דו״ח יו״ר ומנכ״ל הרשות.
  • אישור הצטרפות למרכז סליקה בנקאית.
  • הצגת תוכנית האב האגנית לניקוז - חב׳ פלגי מים.
  • אישור תוכנית הניקוז: הסדרת נחל שפירים בקטע הכבישים 412-4.
נערך לאחרונה ב- רביעי, 21 נובמבר 2018 09:44