Text Size
רביעי, 11 ינואר 2017 22:19

תת"ל 33א - ניהול הנגר באגן האיילון - בחינת חלופות

תת"ל 33א - ניהול הנגר באגן האיילון - בחינת חלופות תת"ל 33א - ניהול הנגר באגן האיילון - בחינת חלופות

מצגת מדיון במליאת הות"ל -  26.12.16

במסגרת הדיון במסילה הרביעית והשלכתה על הניקוז באיילון