דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size

פרק ב׳ - הנדסת ניקוז

פרק זה, השני בתכנית האב לניקוז, עוסק בפן ההידראולי- ניתוח הזרימות בצירי הזרימה באגן. בסיסי הנתונים לפרק זה הינם סיורי השטח שבוצעו לאורך צירי הניקוז, מדידת "Lidar" ומדידות מפורטות, תכניות ועבודות שנאספו ואינפורמציה שנאספה מגורמים נוספים. תצוגת הנתונים בפרק זה כוללת את סקירת הערוצים הראשיים כאשר בכל ערוץ יוצגו נתונים כלליים על הערוץ (גודל אגן ההיקוות, אורך הערוץ, שיפוע ממוצע וכו'), ספיקות התכן המחושבות, וסקירת המתקנים הקיימים בערוץ (בהתבסס על סיורי השטח שבוצעו). לאחר מכן תתואר הרצה הידראולית ותוצאותיה תוך שימת דגש לפשטי הצפה, חתכי נחל, מהירויות זרימה וכו'. בסוף כל ערוץ יוצגו המלצות להסדרת הערוצים: מתקנים הנדרשים להסדרה/שדרוג/ניקוי, חתך…