Text Size
בתאריך 16.3 התקיים יום המעשים הטובים ברחבי הארץ. רשות ניקוז ונחלים ירקון בשיתוף עיריית תל אביב – מנהל הקיימות, ניצלו את ההזדמנות כדי לעשות מעשה טוב כפול בנחל הפרדסים בשכונת נווה שרת בצפון תל אביב.
עובדי רשות ניקוז ירקון החליטו לקחת את המעדרים לידיים ולהשתתף באירוע הנטיעות בשביל נחל הירקון. מצ״ב מבחר תמונות...
הסתיים ביצוע פרוייקט ייצוב צמחי לדפנות נחל מזור בקטע העבודות לקו U (באזור פתח תקווה). במסגרת המשך פרויקט ייצוב צמחי של גדות הנחלים.
במסגרת תת"ל 33/מסילה רביעית באיילון הוכנה ע"י רשות ניקוז ירקון (בשת"פ עם נת"י) תוכנית ניקוז אגנית להקטנת הזרימות במורד האגן, ולהתאמת הזרימות בתעלת איילון בתחום נת"א, ליכולת ההולכה של התעלה לאחר ביצוע המסילה. לאחרונה קבעה הוועדה המחוזית לתכנון ובניה (מחוז מרכז) שיש להבטיח את ביצוע פתרונות הניקוז כתנאי לביצוע המסילה הרביעית ברצועת האיילון. רצ"ב פרוטוקול הישיבה בה נקבעה ההחלטה הנ״ל
רשות הניקוז ממשיכה במדיניות לסלילת שבילים להולכי רגל ורוכבי אופנים לאורך הנחלים. השנה הושלם קטע נוסף לאורן הירקון מבית לאה ועד לבית הבטון. השבילים מאופיינים…
רשות הניקוז ממשיכה במדיניותה לייצוב צמחי של גדות הנחלים. השנה הושלם קטע שבין תחנת המעבר פ"ת לכביש 5.
רשות הניקוז סיימה את שלב א' בהסדרת נחל הדרים בקטע בית עלמין שמטרתו הייתה להגן על כביש הכניסה לבית עלמין.
עמוד 1 מתוך 5