דף הפייסבוק של רשות ניקוז ירקון
Text Size
רביעי, 14 דצמבר 2016 19:08

מדריך לתכנון סביבתי - הטמעת היבטים סביבתיים בהליכי תכנון

מדריך לתכנון סביבתי - הטמעת היבטים סביבתיים בהליכי תכנון מדריך לתכנון סביבתי - הטמעת היבטים סביבתיים בהליכי תכנון

1. סוגי התכניות שאליהן המדריך מתייחס - תכניות מתאר מקומיות

הצורך במדריך זה התעורר בעקבות הכנתן של תכניות מתאר רבות לוועדות מקומיות, שהחלה זה מכבר ביוזמה של מנהל התכנון במשרד הפנים. כמו כן ישנן רשויות מקומיות שיוזמות את הכנתן של תכניות מתאר מקומיות עדכניות כחלק משאיפתן להגיע לעצמאות תכנונית ולהיות מוסמכות לאשר תכניות מפורטות בתחומן. מדריך זה מתייחס בעיקרו לתהליך של הכנת תכנית מתארית לשטח של רשות מקומית/מועצה אזורית כולה או לחלק עיקרי ממנה.

תכניות מתאריות אלו יהוו בעתיד הקרוב רובד תכנוני משמעותי ומרכזי. תהליכי תכנון אלו מחייבים את המשרד להגנת הסביבה, מתכננים ויועצים למאמץ מרוכז, שיכוון וישפיע על תוצרי התכנון להטמיע בתוכם עקרונות של קיימות ותכנון סביבתי. מכאן עלה הצורך לגבש באופן מרוכז וסדור את הידע ואת הניסיון שנצברו במערך התכנון הסביבתי, שנבנה והתפתח בשני העשורים האחרונים. תוך כדי עבודה התעורר הצורך לעסוק גם בסוגיות הסביבתיות העולות בשלבי התכנון המפורט. המדריך עוסק בכך בשני אופנים. הראשון, על ידי הכוונה של אופן השילוב של השיקולים הסביבתיים בשלב התכנית המתארית באופן שיכוון את התכנון המפורט שנגזר מתכניות אלו. השני, התאמה של השיקולים הסביבתיים לרמת התכנון המפורט. בשל הרצון לא לעכב את פרסום המדריך נעשתה ההתאמה באופן חלקי, והוא יעודכן בהמשך עם העדכונים וההתאמות שייעשו במדריך ככלי דינמי ומתעדכן.

2. למי מיועד המסמך?

המסמך מיועד לשרת כמה קהלי יעד:

מזמיני התכניות ומנהלים של תהליך התכנון המסמך יבהיר את התחומים הנכללים בעולם "התכנון הסביבתי" ואת הבדיקות הסביבתיות שנדרשות במהלך התכנון.

מתכננים של המשרד להגנת הסביבה על בסיס המסמך יגדירו המתכננים את ההתייחסות הנדרשת מצוותי התכנון לנושאים הסביבתיים שבהם יש לטפל בכל תכנית, וכן יגדירו את מרכיבי התכנון הסביבתי, היקפם, התוצרים והבדיקות הסביבתיות שייערכו בהתאם למאפיינים הייחודיים של כל תכנית ותכנית.

מתכננים ביחידות הסביבתיות ובאיגודי ערים ברשויות המקומיות המסמך יהווה עבורם כלי עזר בעבודתם היום-יומית בכל הנוגע לקביעת הדרישות הסביבתיות לתכניות ביוזמת הרשות המקומית, בדיקת תכניות המגיעות לפתחם ושיפור ההיבטים הסביבתיים של כלל הליכי התכנון שהם שותפים להם.

יועצים סביבתיים בצוותי התכנון עבורם המסמך אמור להוות מדריך עזר המפרט את עקרונות התכנון הסביבתי, את הניתוח הסביבתי הנדרש ואת הקווים המנחים לעריכה של מסמכי התכנית והוראותיה בנושאים הסביבתיים.

מסמך זה מבטא את המכלול הרחב והמצרפי של הנושאים הסביבתיים ולא נועד לקבוע תקנים או קווים קשיחים לתכנון. יש להתאים מתוכו את הנושאים הרלוונטיים ואת הניתוח הנדרש עבור כל תכנית בהתאם למאפיינים הנקודתיים של התכנית ומרחב התכנון.

הורד/י קבצים מצורפים